Vincent van Gogh

„Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu.”

 

Oscar Wilde

„Między mężczyzną a ko­bietą przy­jaźń nie jest możli­wa. Na­miętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość – tak, lecz nie przyjaźń.”

 

Oscar Wilde

„Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyzny.”

 

Stefan Żeromski

„Gdy­byś kiedy we śnie poczuła, że oczy mo­je już nie pat­rzą na ciebie z miłością, wiedz, żem żyć przestał.”

 

Mian Mian

„Miłość jest tym, o czym marzysz, paląc trze­ciego papierosa.”

 

William Wharton

„Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, sza­cun­ku i na­miętności. Jeśli żywe jest choć jed­no z tych uczuć, to nie ma o co ro­bić szu­mu. Jeśli dwa, to nie jest to mis­trzos­two świata, ale blis­ko. Jeśli wszys­tkie trzy, to śmierć jest już niepot­rzeb­na – trafiłaś do nieba za życia.”

 

św. Paweł z Tarsu

„Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą.”

 

Konstanty Ildefons Gałczyński

„Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.”

 

Andrzej Sapkowski

„O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słod­ka i ma kształt. Spróbuj zde­finiować kształt gruszki.”

 

Antoine de Saint-Exupéry

„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.”

 

Antoine de Saint-Exupéry

“Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas, gdy niczego w zamian nie oczekujesz.”

 

Antoine de Saint-Exupéry

„Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.”

 

Antoine de Saint-Exupéry

„Praw­dzi­wa miłość zaczy­na się tam, gdzie nicze­go już w za­mian nie oczekuje.”

 

Napoleon Bonaparte

„Miłość to głupo­ta ro­biona we dwoje.”

 

Jan Sztaudynger

“W miłości właśnie cenię niedoświadczenie.
Miłość nie jest kunsztem,
Miłość jest wzruszeniem”.

 

Anatol France

“Nieśmiałość jest wielkim grzechem przeciw miłości.”

 

Bertold Brecht

“Miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać – a nie otrzymywać.”

 

Kremer

“Miłość jest znalezieniem siebie zewnątrz siebie.”

 

Tom T. Hall

“Jeśli trzymasz miłość zbyt słabo, odleci; jeśli ją ściśniesz za mocno, umrze. Oto jedna z zagadek.”

 

Sauvajon

“Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać.”

 

Dr Davis Viscott

“Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce.”

 

Walter Scott

“Miłość może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła.”

 

Oskar Wilde

“Mężczyźni pragną zawsze być pierwszą miłością kobiety. Kobiety zawsze pragną być ostatnim romansem mężczyzny.”

 

Michał Anioł

“Miłość jest skrzydłem, które ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego.”

 

Musset
“Kobieta wybaczy Ci wszystko, oprócz jednego: że jej nie kochasz.”

 

Aleksander Świętochowski

“Miłość jest wtedy wielka, kiedy gra nie na jednej, ale na wszystkich strunach serca.”

 

Honore de Balzac

“W małżeństwie powinno się walczyć bezustannie przeciw potworowi, który pożera wszystko: przyzwyczajeniu.”

 

Iason Evangelu

“W miłości dwie wolności łączą się w jedną słodką niewolę.”

 

Erich Osterfield

“Kobieta jest najsłabsza, gdy kocha, a najsilniejsza, gdy jest kochana.”

 

Paul Ernst

“Kochająca kobieta jest w znacznej mierze dziełem kochanka, a im wybitniejszy kochanek, tym i ona jest wartościowsza: bo największym szczęściem mężczyzny jest odnajdować się w ukochanej.”

 

Johann Heinrich Pestalozzi

“Miłość wybiera sobie małe miejsce, które rozjaśnia; wszystko pozostałe jest w jej cieniu.”

 

Ludwika Godlewska

“Miłość wchodzi mężczyźnie przez oczy a kobiecie przez uszy.”

 

Karl Jaspers

“Tylko ten, kto kocha, widzi, co jest prawdziwe w człowieku.”

 

Jackson Brown

“Udane małżeństwo zależy od dwóch rzeczy: od znalezienia właściwej osoby i od bycia właściwą osobą.”

 

Lew Tołstoj